สายตรงรองอธิการบดี
ดร.บุญเหลือ  บุบผามาลา
ร้องเรียนร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยพิชญบัณฑิต
1.  ผ่านอีเมล์ president@pcbu.ac.th
โปรดระบุชื่อเรื่องที่แนะนำ (Subject) หรือร้องเรียน ให้เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร
2. ผ่าน Facebook ของอธิการบดี ที่ https://www.facebook.com/pages/วิทยาลัยพิชญบัณฑิต/122655451153358  (Fan Page รับไม่จำกัด)
3. ร้องเรียนเกี่ยวกับนักศึกษา/บริการสำหรับนักศึกษาผ่านอีเมล์
adpcbc@gmail.com