ผู้ก่อตั้งวิทยาลัย
อาจารย์สุเทพ  ภู่มงคลสุริยา
Mr.Suthep  Phumongkolsuriya
ประวัติการศึกษา :   ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาสถิติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกริก
    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง