อธิการบดี
อาจารย์ศึกษา  อุ่นเจริญ
ห้องทำงาน : ห้องอธิการบดี  วิทยาลัยพิชบัณฑิต(หนองบัวลำภู)
โทรศัพท์ :  
E-Mail :
 รองอธิการบดี 
ดร.บุญเหลือ  บุบผามาลา
ห้องทำงาน : ห้องรองอธิการบดี  อาคาร 5  ชั้น 1
โทรศัพท์ :  
E-Mail :