วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
..........................................................................
1.  ชื่อหลักสูตร
 
ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Public Administration
2.  ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 
  (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of  Public Administration
 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
 
  (ภาษาอังกฤษ) : B.P.A.(Public Administration)
3.  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  129  หน่วยกิต
4.  โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
  2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต
  3.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 7 หน่วยกิต
  4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
  1.  กลุ่มวิชาแกน 36 หน่วยกิต
  2.  กลุ่มวิชาเอก 57 หน่วยกิต
    2.1  วิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต
    2.2  วิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
              ให้เลือกเรียน  1  กลุ่มวิชา  จาก 3  กลุ่มวิชา  ต่อไปนี้ 
               1)  กลุ่มวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
               2)  กลุ่มวิชานโยบาย
               3)  กลุ่มวิชากฎหมาย
 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
งานที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเมื่อสำเร็จการศึกษา
  ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
  เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
  ปลัดอำเภอ
  นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
  นักวิชาการที่ดิน
  งานพัฒนาชุมชน
  นักวิชาการขนส่ง
  นักวิชาการ อบต. เทศบาล อำเภอ และอบจ
  นักการเมือง