วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
..........................................................................
1.  ชื่อหลักสูตร
 
ภาษาไทย : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Public Health Program in Community Public Health
2.  ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขชุมชน)
 
  (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Health (Community Public Health)
 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ส.บ.(สาธารณสุขชุมชน)
 
  (ภาษาอังกฤษ) : B.P.H(Community Public Health)
3.  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  140  หน่วยกิต
4.  โครงสร้างหลักสูตร
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
  2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต
  3.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 7 หน่วยกิต
  4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต
  1.  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 15 หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข 19 หน่วยกิต
  3.  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 33 หน่วยกิต
  4.  กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 37 หน่วยกิต
 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
งานที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเมื่อสำเร็จการศึกษา
  นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  นักวิจัย  หรือผู้ช่วยวิจัยโครงการวิจัยด้านสุขภาพหรือด้านอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
  ประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านสุขภาพ
ประกอบอาชีพอิสระ