วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
..........................................................................
1.  ชื่อหลักสูตร
 
ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration
2.  ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
 
  (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (Educational Administration)
 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 
  (ภาษาอังกฤษ) : M.Ed.(Educational Administration)
3.  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  42 หน่วยกิต
4.  โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา แผน ก.2 
หน่วยกิต
แผน ข.
หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้น(ไม่นับหน่วยกิต) 9 9
หมวดวิชาบังคับ 21 21
หมวดวิชาเลือก 9 15
วิทยานิพนธ์ 12 -
สารนิพนธ์ - 6
รวมหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 42 42
งานที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเมื่อสำเร็จการศึกษา
  ผู้บริหารสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
  ผู้บริหารการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ที่ปรึกษาด้านการจัดการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษา
  นักวิชาการและนักวิจัยด้านการศึกษา