วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
ปณิธาน :
    ต้องผลิตบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วย  คุณวุฒิ  คุณธรรมและความสามารถ 
วิสัยทัศน์ :
  วิทยาลัยพิชญบัณฑิตมุ่งเน้นการผลิตตามเป้าประสงค์  สร้างผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ  สามารถนำสู่การปฏิบัติได้ให้บริการวิชาการแก่สังคม  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี 
สีประจำวิทลัย  : 
   เหลืองทอง  แสด
                                
ดอกไม้ประจำวิทยาลัย  :  
    ดอกคลอเดียร์
                                   
ปรัชญาวิทยาลัย  :
   วิชาการคุณภาพ  นำสู่วิชาชีพที่มั่นคง