อาจารย์ประจำหลักสูตร  สาขาวิชาการจัดการ
อาจารย์น้ำเพชร  บานชื่น
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการ
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชาการจัดการ อาคาร 5  ชั้น 1
โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
อาจารย์สุจิตรา  แสงจันดา
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการ
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชาการจัดการ อาคาร 5  ชั้น 1
โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
อาจารย์ชิตพล  วิไลงาม
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการ
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชาการจัดการ อาคาร 5  ชั้น 1
โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
อาจารย์ภาคิน  อนันตโสภณ
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการ
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชาการจัดการ อาคาร 5  ชั้น 1
โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
อาจารย์จินตนา  สุริยะศรี
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการ
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชาการจัดการ อาคาร 5  ชั้น 1
โทรศัพท์ : -
E-Mail : -