อาจารย์ประจำหลักสูตร  สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์นริศรา  ไชยรถ
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการบัญชี
ห้องทำงาน : สำนักงานสาขาวิชาการบัญชี อาคาร 5  ชั้น  1
โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
อาจารย์อัจฉรียา  ยางนอก
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการบัญชี
ห้องทำงาน : สำนักงานสาขาวิชาการบัญชี อาคาร 5  ชั้น  1
โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
อาจารย์มินท์ธิตา  ถึงฝั่ง
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการบัญชี
ห้องทำงาน : สำนักงานสาขาวิชาการบัญชี อาคาร 5  ชั้น  1
โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
อาจารย์รัชนี  ศิริประพิมพ์
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการบัญชี
ห้องทำงาน : สำนักงานสาขาวิชาการบัญชี อาคาร 5  ชั้น  1
โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
อาจารย์มิรัญตรี  คำมา
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการบัญชี
ห้องทำงาน : สำนักงานสาขาวิชาการบัญชี อาคาร 5  ชั้น  1
โทรศัพท์ : -
E-Mail : -