หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
อาจารย์สุพัชชา  ศรีนา
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อาคาร 5  ชั้น 1
โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
อาจารย์ฐิรพร  ไพศาล
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อาคาร 5  ชั้น 1
โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
อาจารย์นิตยา  ศรีวิชา
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนร
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อาคาร 5  ชั้น 1
โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
อาจารย์คมสัน  อยู่เย็น
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อาคาร 5  ชั้น 1
โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
อาจารย์สุพัตรา  บุตรราช
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อาคาร 5  ชั้น 1
โทรศัพท์ : -
E-Mail : -