อาจารย์ประจำหลักสูตร  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ดร.เกรียงศักดิ์  แก้วนาค
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  อาคาร 5  ชั้น 1
โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
อาจารย์แสงอุษา ภู่มงคลสุริยา
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  อาคาร 5  ชั้น 1
โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
อาจารย์สมเกียรติ  วงษ์สิงห์
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  อาคาร 5  ชั้น 1
โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
ร้อยโท ดร.ปรีชา หอมประภัทร
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  อาคาร 5  ชั้น 1
โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
อาจารย์สุรชัย  ชูคง
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ห้องทำงาน : ห้องสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  อาคาร 5  ชั้น 1
โทรศัพท์ : -
E-Mail : -