สำนักงานอำนวยการ

ฝ่ายสารบรรณ

นายตุลาการ  เพชรสอดแสง
 
ห้องทำงาน : ห้องทะเบียนและวัดผล  อาคาร 5 ชั้น 1
โทรศัพท์ :  
E-Mail :

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายกิตติคุณ สระแก้ว
 
ห้องทำงาน : ห้องทะเบียนและวัดผล  อาคาร 5 ชั้น 1
โทรศัพท์ :  
E-Mail :
ฝ่ายพัสดุและครุภัณฑ์
นายอรรถพงษ์ พิลาหา
 
ห้องทำงาน : ห้ห้องทะเบียนและวัดผล  อาคาร 5 ชั้น 1
โทรศัพท์ :  
E-Mail :
ฝ่ายกองทุนนักศึกษา
นายวิษณุ วัฒนวิไลกุล
 
ห้องทำงาน : ห้องทะเบียนและวัดผล  อาคาร 5 ชั้น 1
โทรศัพท์ :  
E-Mail :
ฝ่ายอาคารสถานที่
นายอรรถพงษ์ พิลาหา
 
ห้องทำงาน : ห้องทะเบียนและวัดผล  อาคาร 5 ชั้น 1
โทรศัพท์ :  
E-Mail :