สำนักงานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์จิรวัฒน์ ตั้งเกษมสุข
 
ห้องทำงาน : สำนักงานฝ่ายวิชาการ  อาคาร 5 ชั้น 1
โทรศัพท์ :  
E-Mail :

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

นายวิษณุ วัฒนวิไลกุล
 
ห้องทำงาน : ห้องทะเบียนและวัดผล  อาคาร 5 ชั้น 1
โทรศัพท์ :  
E-Mail :
ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ
ดร.ชาญยุทธ์ หาญชนะ
 
ห้องทำงาน : ห้องรองอธิการบดี  อาคาร 5 ชั้น 1
โทรศัพท์ :  
E-Mail :
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.ปุณมนัสพงศ์ ปุณประเสริฐ
 
ห้องทำงาน : สำนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ  อาคาร 5 ชั้น 1
โทรศัพท์ :  
E-Mail :
ฝ่ายสารสนเทศและห้องสมุด
อาจารย์เนารุ่ง วิชาราช
Miss.  Naorung  Wicharat
ห้องทำงาน : ห้องคณะบริหารธุรกิจ  อาคาร 5 ชั้น 1
โทรศัพท์ : 084-877-8557
E-Mail : naorung@gmail.com